• ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ? , ಭೂಮಿ ಅವರ 'ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ' ಅಲ್ಲ.. ನಾಗರಿಕರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಅವರ ಸೇವಕರು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ