• ಪಂಡಿತನ ತಪ್ಪುಗಳು ಒಡೆದ ಹಡಗಿನಂತೆ. ಅವು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರರನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತವೆ. - ೦೪:೫೬, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.