ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು. ಅವನು ಬಡವನಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಲ್ಲ.