ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾ ಗರ್ವಿ ಗಾದೆ ಮೆಅನಿನ್ಗ್

ಅಲ್ಪ್ ವಿದ್ಯ ಮಹಾ ಗರ್ವ್ ಅರಥ