• ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಇತರರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ. - ೧೨:೦೯, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.