ಇ.ಬಿ. ಬ್ರೌನಿಂಗ್‌

Elizabeth Barrett Browning.jpg
  • ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು.
- ೧೪:೫೪, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.