ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ

ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ ೨, ೧೮೯೨ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೬, ೧೯೫೩) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರು.

  • ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀ