• ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಳಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. - ೧೭:೨೦, ೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.