ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಯಂಗ್

  • ಬಡವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗಿಂತ, ಹೃದಯವಂತರಿರುವ ಸಮಾಜವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.೨೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.