ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್

Emily Dickinson daguerreotype.jpg
  • ಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಜೇನುನೊಣ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾರಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. - ೧೬:೦೬, ೧೦ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.