• ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವ ಬಡತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಡತನ ಅಪಾಯಕರವಾದುದು.
- ೦೫:೫೭, ೧೨ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.