ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
  • ಹೊಗಲಿಕೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಏಕಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ.