ಕದಂಬ 2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ.

  • ಈ ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಐದು ಬೆರಳಲ್ಲಿರೋದು ಐದು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ. ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಡೆದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ ಬಂದಿರೋದ್ ಚರಿತ್ರೇಲೆ ಇಲ್ಲಾ.