• ಮಾತಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದವರು, ಮಾತನ್ನು ಮೊದಲು ಹೃದಯದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿ, ಆನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.