ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ (ಸಿನೆಮಾ)

ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ 1983ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ.

  • ಹೇಳುವದಕ್ಕು,ಕೇಳುವದಕ್ಕು ಸಮಯವಲ್ಲ.