• ನದಿ ದಾಟುವ ತನಕ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. - ೧೮:೧೦, ೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.