• ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು.
  • ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಮರಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ದರ್ಶನವೇ ಫಲ - ೦೬:೩೧, ೧೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.