ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್

  • ಬದುಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು. ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಸೆಯೇ ಹೊರತು, ಅರ್ಥವಲ್ಲ. - ೦೭:೦೪, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.