• ಒಬ್ಬ ಅಂಜುಬುರುಕ ಐವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಅಂಜುಬುರುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ.
- ೧೦:೨೩, ೨೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.