• ಏಕಾಂತವೇ ಹಲವು ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ. - ೦೯:೩೫, ೨೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.