• ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಅದು, ಟೀಕಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಿಸಲು ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.೧೮:೩೩, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.