ಜೆನ್ನೆತ್ ರ‍್ಯಾನ್‌ಕಿನ್

  • ಭೂಕಂಪದ ಎದುರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಿರಾದರೆ, ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. - ೦೯:೦೯, ೨೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.