ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್

  • ಮಾನವರು ಏಕೆ ದುಷ್ಟರು ಎಂದು ನಾನೆಂದೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಕಿತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. - ೦೪:೫೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.