ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
  • ಇಲಿಯಂತೆ ನೂರುಕಾಲ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಂತೆ ಮೂರೇ ದಿನ ಬಾಳುವುದು ಲೇಸು.