ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್

  • ಇಲಿಯಂತೆ ನೂರುಕಾಲ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಂತೆ ಮೂರೇ ದಿನ ಬಾಳುವುದು ಲೇಸು.