ಟಿ. ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್

  • ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದೇ ಅರ್ಥ. - ೦೩:೫೬, ೨೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.