ಡಾ.ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ

  • ಸ್ತ್ರಿ-ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಆದರ್ಶ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಅದು ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ.