ಡಿ.ಎಚ್. ಲಾರೆನ್ಸ್‌

  • ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ‘ತಾನಾಗಿರುವ’ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ. - ೦೯:೫೩, ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.