ಡೆನಿಸ್ ವೈಟ್ಲೆ

  • ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಮಯ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. - ೧೦:೫೩, ೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.