• ಆನಂದವೆಂಬುದು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಿರುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. - ೧೬:೨೭, ೨೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.