ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಬ್‌ಸ್ಟರ್‌

  • ರೈತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ರೈತ ಉಳುಮೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಇತರ ಕಲೆಗಳು ಅರಳುವುದು. - ೧೦:೨೩, ೧೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.