ಥಾಮಸ್‌ ಕಾರ್ಲೈಲ್‌

  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗುವವನು ಎಂದೂ ತಿದ್ದಲಾರದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರಲಾರ. - ೦೫:೪೨, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಆಲೋಚನೆ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಜನ್ಮದಾತೆ - ೧೧:೦೨, ೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಮೌನ ಅನಂತದಷ್ಟು ಆಳವಾದುದು. ಮಾತು ಕಾಲದಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ. - ೦೫:೨೧, ೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.