• ಸೋಲು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು.