ಥಿಯೊಡೊರ್‌ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್‌

  • ಸೋಲು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು.