ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ,ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಬೇಕು