• ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲೇ ಆನಂದ. - ೦೫:೪೦, ೨೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.