೧. ಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಂತೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ. —-ಪದ್ಮಪುರಾಣ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ:೨೦-೬-೨೦೧೮)