• ಪ್ರೀತಿ ವಸಂತದ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ, ದ್ವೇಷ ಗ್ರೀಷ್ಮದ ಬಿರು ಬೇಸಗೆಯಂತೆ. - ೦೫:೨೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.