ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್‌ ನೀಷೆ

  • ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ. - ೦೪:೧೬, ೬ ಮೇ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.