ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೪೪ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
  • ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಳಿಸುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೀಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ
  • ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಬೇಕು