ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸ್ರೇಲಿ

  • ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವ ಇರಲಿ. ಆದರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಇರಲಿ. - ೧೦:೪೩, ೧ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.