ಬೆಲ್ವ ಪ್ಲೇನ್‌

  • ನಾವು ಅದೆಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ನಾವು ಆಸೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. - ೦೪:೪೪, ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.