• ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಎರಡೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವನ್ನು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಡಿ. - ೧೦:೨೬, ೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.