• ಇಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ಸರಿ ಇರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾನ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. - ೧೭:೩೦, ೧೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.