• ಮೋಡ ಕವಿದ ಬೇರೆಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿ. - ೧೩:೦೩, ೨೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.