• ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇರುವ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸುವುದು. - ೦೯:೫೬, ೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.