ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
  • ರಾಮಾಚಾರಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ,ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ.ನಾವೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ,ಮಾಸ್.