• ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸು - ೦೭:೩೭, ೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.