• ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದವನು ಬೀಳುತ್ತಾನೆ, ಬಿದ್ದವನು ಏಳುತ್ತಾನೆ. - ೧೫:೫೩, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.