• ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ - ೧೦:೨೩, ೨೧ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.