• ಒಳ್ಳೆಯ ಶತ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಿಂತ ಲೇಸು. - ೧೪:೨೯, ೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.