• ಸಂತೋಷ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗೇಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ? - ೦೬:೪೩, ೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.